Gimnazjum nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: (068) 459 59 39
Szkoła Podstawowa
O nas
Informacje
Nasze sukcesy
Wydarzenia szkolne
Wydarzenia sportowe
Dokumentacja szkoły
Wolontariat
Projekty unijne
Klub tolerancji

Statut szkoły

Statut
Gimnazjum nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie

Data aktualizacji 15 marca 2017

7SPIS TREŚCI

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Informacje o szkole
§ 2 Organ prowadzący i sprawujący nadzór

§ 3 Obwód szkoły

Rozdział 2 CELE I ZADANIA SZKOŁY

§4 Zadania szkoły

Rozdział 3 ORGANY SZKOŁY

§ 5 Kompetencje organów szkoły
§ 6 Zasady współdziałania poszczególnych organów szkoły

Rozdział 4 ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 7 Organizacja zajęć
§ 8 Oddział
§ 9 Podział oddziałów na grupy
§ 10 Czas trwania zajęć
§ 11 Świetlica
§ 12 Stołówka szkolna
§ 13 Biblioteka
§ 14 Arkusz organizacji szkoły

§ 15 Tygodniowy rozkład zajęć

Rozdział 5 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 16 Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników
§ 17 Stanowiska kierownicze
§ 18 Zespoły nauczycielskie
§ 19 Wychowawca
§ 20 Pedagog

§ 21 Psycholog szkolny

Rozdział 6 UCZNIOWIE

§ 22 Zasady rekrutacji
§ 23 Kodeks ucznia
§ 24 Prawa ucznia
§ 25 Szkolny Rzecznik Praw Ucznia
§ 26 Obowiązki ucznia
§ 27 Nagrody i wyróżnienia
§ 28 Kary
§ 29 Skreślenie z listy uczniów

§ 30 Tryb odwołania od kary

Rozdział 7 ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA

§ 31 Założenia Wewnątrzszkolnego Regulaminu Oceniania
§ 32 Klasyfikacja
§ 33 Skala ocen
§ 34 Narzędzia obserwacji i pomiaru osiągnięć ucznia
§ 35 Sposoby informowania rodziców (prawnych opiekunów) o postępach w nauce ucznia
§ 36 Kryteria oceniania
§ 37 Zasady poprawiania ocen
§ 38 Egzamin klasyfikacyjny
§ 39 Egzamin poprawkowy
§ 40 Komisje egzaminacyjne
§ 41 Egzamin gimnazjalny
§ 42 Odwołanie od oceny

§ 43 Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (okresowych) ocen klasyfikacyjnych

Rozdział 8 ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA ZACHOWANIA

§ 44 Założenia ogólne

§ 45 Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia

Rozdział 9 TRADYCJE SZKOLNE

§ 46 Ceremoniał szkolny
§ 47 Sztandar szkolny i poczet sztandarowy
§ 48 Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru szkoły
§ 49 Przekazanie sztandaru
§ 50 Ślubowanie uczniów klas pierwszych
§ 51 Ślubowanie absolwentów

Rozdział 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 52 Podstawa prawna
§ 53 Pieczęć szkolna
§ 54 Dokumentacja szkolna

ZAŁĄCZNIKI

1. Sztandar Szkoły
2. Godło Szkoły
wstecz
baner