Gimnazjum nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: (068) 459 59 39
Szkoła Podstawowa
O nas
Informacje
Nasze sukcesy
Wydarzenia szkolne
Wydarzenia sportowe
Dokumentacja szkoły
Wolontariat
Projekty unijne
Klub tolerancji

Zasady przyznawania punktowej oceny z zachowania

Zasady przyznawania punktowej oceny z zachowania

Przeczytaj założenia ogólne


1. Celem oceny zachowania jest kształtowanie postawy uczniów zgodnie z zasadami współżycia społecznego i celami wychowawczymi szkoły.

2. Śródroczna i roczna ocena z zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom;

8) dbałość o własny ubiór.

3. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

4. Ocenianie zachowania uczniów polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

5. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w oparciu o:

1)samoocenę ucznia,

2)ocenę zespołu klasowego,

3)ocenę wychowawcy

6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

7. Promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, którego średnia ocen z zajęć edukacyjnych wynosi 4,75 i ma co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

8. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

9. Ustala się punktowy system zachowania uczniów. Każdy uczeń na początku każdego okresu otrzymuje wyjściowo 120 punktów. W ciągu całego okresu uczeń może uzyskać za swoje zachowanie punkty dodatnie i ujemne.

10. Zależność oceny zachowania od ilości uzyskanych punktów:

poniżej 1 punktu
1 – 50 punktów
51 – 100 punktów
101 – 150 punktów
151 – 200 punktów
powyżej 200 punktów

-
-
-
-
-
-

naganna
nieodpowiednia
poprawna
dobra
bardzo dobra
wzorowa

11. Ocenę z pierwszego okresu stanowi suma uzyskanych w tym okresie przez ucznia punktów. Ocenę końcową (roczną) z zachowania stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych w pierwszym i drugim semestrze.

12. Uczeń nie może otrzymać oceny wyższej niż nieodpowiednia mimo wystarczającej liczby punktów, jeśli otrzymał punkty ujemne za:

1) picie alkoholu,

2) posiadanie lub używanie narkotyków,

3) wszedł w konflikt z prawem,

4) kradzieże, wymuszenia,

5) ubliżanie pracownikowi szkoły,

6) fałszowanie dokumentów.

13. Nauczyciele dokonują wpisów o zachowaniu każdego ucznia w dzienniku elektronicznym.

14. Na pierwszej godzinie wychowawczej nowego miesiąca odbywa się podsumowanie zachowania uczniów. Wychowawca klasy analizuje wpisy w dzienniku elektronicznym i przyznaje lub odejmuje punkty zgodnie z tabelą.

15. W sprawach nieuregulowanych w zasadach wewnątrzszkolnego oceniania zachowania o liczbie przyznanych lub odebranych punktów decyduje wychowawca.

16. Ocenę z zachowania ustala wychowawca na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej i miesiąc, jeśli proponowaną oceną jest ocena naganna informując rodziców.

17. Rodzice ucznia (opiekunowie) maja prawo wnioskować o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania o jeden stopień.

18. Ustala się następujący tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

1) wniosek o ponowne rozpatrzenie oceny zachowania w formie pisemnej składa rodzic (opiekun) do wychowawcy klasy w terminie 7 dni od otrzymania informacji
o proponowanej ocenie;

2) za datę poinformowania rodzica (opiekuna) przyjmuje się datę zebrania rodziców
z wychowawcą w danej klasie;

3) dyrektor ustala w ciągu 2 tygodni termin rozmowy wyjaśniającej, w której uczestniczą rodzice (opiekunowie) ucznia i wychowawca;

4) na rozmowę wyjaśniającą wychowawca może zaprosić szkolnego rzecznika Praw Ucznia lub pedagoga.

19. Przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania może być podwyższona, gdy uczeń:

1) ma wszystkie godziny nieobecności usprawiedliwione

2) spełnia kryteria ustalone na daną ocenę (po przeprowadzeniu rozmowy wyjaśniającej pomiędzy uczniem, rodzicami, opiekunami i wychowawcą klasy).

10. Ustalona w wyniku czynności wymienionych w pkt. 18 przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od tej, którą poprzednio proponował wychowawca.

11. Nie ustala się oceny zachowania w przypadku ucznia, który realizuje obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.Zależność oceny zachowania od ilości uzyskanych punktów

poniżej 1 punktu
1 – 50 punktów
51 – 100 punktów
101 – 150 punktów
151 – 200 punktów
powyżej 200 punktów

-
-
-
-
-
-

naganna
nieodpowiednia
poprawna
dobra
bardzo dobra
wzorowa


Punkty dodatnie

Ilość

Częstotliwość oceny

1.

Konkursy przedmiotowe i sportowe z podziałem na szczeble:
szkolne
miejsca 1 -3
powyżej 50%
15
10

Każdorazowo po konkursie

2.

Konkursy przedmiotowe i sportowe z podziałem na szczeble:
gminne, powiatowe, rejonowe
udział
awans do zawodów wojew.
powyżej 50%

5
20
10

Każdorazowo po konkursie

3.

Konkursy przedmiotowe i sportowe z podziałem na szczeble:
wojewódzkie

udział
miejsca 1-3, wyróżnienia
powyżej 50%

5
25
20

Każdorazowo po konkursie

4.

Konkursy ogólnopolskie:
udział
osiągnięcia


5
30

Po konkursie

5.

Pomoc, udział w organizacji imprez szkolnych (apele, akademie)
-pomoc
- czynny udział
5
10, 30

Za każdą imprezę

6.

Aktywny udział w pracy na rzecz klasy(mikołajki, wigilia itp.)

10


Każdorazowo

7.

Aktywny udział w pracach na rzecz szkoły np. samorząd szkolny, gazetka szkolna, szkolny klub europejski, szkolna strona internetowa itp.

5

Każdorazowo

8.

Reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym

5

Każdorazowo

9.

Udokumentowana pomoc kolegom w nauce pod nadzorem nauczyciela

10

Na koniec okresu

10.

Praca na rzecz innych, działalność charytatywna

15

Na koniec okresu

11.

Praca na rzecz pracowni przedmiotowych

5

Każdorazowo

12.

Uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę osobistą i nienaganne maniery.

15, 30

Na koniec okresu

13.

Uczeń jest zawsze skromnie i stosownie ubrany

10

Na koniec okresu

14.

Aktywny i systematyczny udział w kołach zainteresowań, w zajęciach wyrównawczych działających w szkole lub poza szkołą

10, 20

Na koniec okresu

15.

Strój galowy podczas uroczystości szkolnych (rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Dzień Patrona, uroczystości patriotyczne itp.)

5

Każdorazowo

16.

Udział w projekcie edukacyjnym

10, 30

Po zakończonym projekcie

17.

Pisemna pochwała w dzienniku Librus

5

Za każdy wpis
Punkty ujemne

Ilość

Częstotliwość

oceny

1.

Ucieczka z zajęć edukacyjnych

-5

Za każdą godzinę nieusprawiedliwioną

2.

Nieusprawiedliwione spóźnienia na zajęcia lekcyjne

-2

Za każde spóźnienie

3.

Niewypełnienie obowiązków dyżurnego klasowego

-1

Każdorazowo

4.

Agresja fizyczna, psychiczna, przemoc rówieśnicza, bójki uczniowskie

-25

Za każdy incydent

5.

Zachowanie zagrażające zdrowiu lub życiu własnemu
i innych

-50

Za każdy incydent

6.

Używanie wulgarnych słów, gestów

-5

Każdorazowo

7.

Kradzież, wymuszanie pieniędzy

-50

Każdorazowo

8.

Palenie papierosów w szkole i poza szkołą

-30


9.

Picie i posiadanie alkoholu, zażywanie lub posiadanie narkotyków w szkole i poza szkołą

-50

Każdorazowo

10

Zaśmiecanie otoczenia, plucie

-10

Za każdy incydent

11.

Niestosowne zachowanie na terenie szkoły (świetlica, stołówka, biblioteka)

-5

Każdorazowo

12.

Niszczenie mienia szkolnego

-20

Każdorazowo

13.

Nieodpowiednie zachowanie w stosunku do pracowników szkoły, kolegów lub innych osób

-10

Każdorazowo

14.

Niewłaściwe zachowanie w stosunku do symboli narodowych i religijnych

-10

Każdorazowo

15.

Niewłaściwe zachowanie podczas apeli, uroczystości szkolnych, wycieczek, imprez sportowych
- nieusprawiedliwiona nieobecność

-10-20

KażdorazowoKażdorazowo

16.

Przeszkadzanie na lekcji

-5

Każdorazowo

17.

Niewywiązywanie się z przydzielonych obowiązków

od-5 do-30

Każdorazowo

18.

Nieuszanowanie cudzej własności

-10

Każdorazowo

19.

Brak zmiany obuwia na zajęciach wychowania fizycznego

-3

Każdorazowo

20.

Fałszowanie dokumentów

-50

Za każdy incydent

21.

Kłamstwo

-15

Każdorazowo

22.

Niewykonanie polecenia nauczyciela

-10

Każdorazowo

23.

Ściąganie, odpisywanie cudzych prac w czasie przerw
i lekcji

-5

Każdorazowo

24.

Korzystanie z telefonu i sprzętu elektronicznego na lekcji

-10

Każdorazowo

25.

Brak stroju galowego

-5

Każdorazowo

26.

Niewłaściwy wygląd na terenie szkoły
(np. przesadny makijaż, tatuaż, odsłonięte ciało)

- 5

Każdorazowo

27.

Niewłaściwy strój na terenie szkoły
(np. strój propagujący używki, narkotyki, przemoc, nietolerancję)

-10

Każdorazowo

28

Opuszczanie terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych

-5

Każdorazowo

29

Przetrzymywanie książek z biblioteki szkolnej

-5

Na koniec  okresu

30

Spożywanie napojów, jedzenie  w czasie lekcji, żucie gumy

-2

Każdorazowo

31

Brak udziału w projekcie

-20

Na koniec 3 klasy

32

Pisemna nagana Dyrektora Szkoły

-50

Każdorazowo


wstecz
baner